Logo 600 x 582

Informace pro rodiče

Portál pro rodiče

Všechny důležité informace, omluvenky a kompletní fotogalerie dětí z naší mateřské školy naleznete na portálu Naše MŠ
Přihlašovací údaje získáte v MŠ.

Stravování pro děti

Informace týkající se stravování pro děti naleznete na webových stránkách ZŠ Krmelín.

Důležité novinky

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost sekci Novinky, aby Vám neunikly žádné podstatné informace.

Provoz v naší mateřské škole

Provoz mateřské školy Krmelín je od 6:00 do 17:00 hodin.

Realizace vzdělávání je děleno do 3 tříd:
•  1. třída –  „Zelená“
•  2. třída – „Žlutá“
•  3. třída – „Červená“

Režim dne pro každý všední den

6:00 – 8:00 – scházení dětí, volně řízené činnosti

8:00 – 8:45 – svačina

8:45 – 9:45 – řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dle TVP v souladu se ŠVP

9:45 – 11:30 – hygiena, převlékání, pobyt venku s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou a okolním světem. V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách, tělocvičně mateřské školy

11:30 – 12:15 – oběd, osobní hygiena dětí

12:15 – 14:00 – spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

14:00 – 17:00 – svačina, činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickým pracovníkem zaměřené především

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě

mateřské školy, přebírání dětí zákonnými zástupci nebo pověřenými osobami.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace

o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím třídních

vzdělávacích programů na nástěnce v šatnách dětí, v kalendáři a na webových stránkách školy.

Platby školného za pobyt dítěte

měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Krmelín činí 300,- Kč za příslušný kalendářní měsíc. Školné se hradí bezhotovostně, převodem na účet mateřské školy – číslo: 181 637 624/0300 se splatností do 15. dne v měsíci. Upřednostňujeme jednorázovou platbu 3.300,- Kč.

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od platby školného osvobozeny.

Probíhající projekty

Se Sokolem do života

Celoroční projekt ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. Hlavním cílem našeho programu je motivovat děti ke zdravému pohybu a rozvíjet tak jejich pohybové schopnosti.

Páťáci čtou předškolákům

Celoroční projekt podporující čtenářskou pre-gramotnost realizovaný ve spolupráci Mateřské školy Krmelín a Základní školy T.G.M Krmelín