Logo 600 x 582

GDPR

Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, (dále jen „MŠ“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. MŠ zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů MŠ. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených MŠ zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však MŠ provádí jen výjimečně.

MŠ respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MŠ zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu MŠ, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. MŠ zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MŠ pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MŠ, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na MŠ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím: 

1.  datové schránky, ID: rmxkthv 
2.  emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese mskrmelin@email.cz
3.  pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Kostelní 70, Krmelín, 73924
4.  osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Kostelní 70, Krmelín, 73924

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na MŠ obracet za účelem uplatnění práva: 

•  na přístup k osobním údajům
•  na opravu osobních údajů
•  na výmaz osobních údajů
•  na omezení zpracování osobních údajů
•  vznést námitku proti zpracování osobních údajů
•  na přenositelnost údajů

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na MŠ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro MŠ je JUDr. Jan Šťastný, MPA, email: stastny@catania.cz